1. Đăng nhâp thiết bị AP AC752P
Mở trình duyệt web, nhập http://192.168.10.1  với username / password mặc định: admin/admin
2. Cấu hình Auto Reboot

a. Kiểm tra time Zone
Vào Maintenance >>Time Zone Settings

  • Time Zone: Kiểm tra mốc thời gian Việt Nam (GMT+07:00)
  • NTP Server: Kiểm tra server thời gian (vn.pool.ntp.org)
  • Nhấn Save

APTEK AC752P - Cấu hình Auto Reboot

b. Cấu hình Auto Reboot
Vào Maintenance >> Services

  • Reboot Schedule: Chọn Enable
  • Chọn Restart “hh:mm” at Everyday: Reboot tại thời điểm mong muốn  hằng ngày
  • Điền thời gian reboot                           :
  • Nhấn Save changes

APTEK AC752P - Cấu hình Auto Reboot

Troubleshoot

3. Trong trường hợp thiết bị không tự động reboot theo thời gian đã quy định, cần kiểm tra IP thiết bị.
Vào Network settings >> LAN settings
Nếu thiết bị chọn chế độ Static IP, thiết bị phải có IP/ subnet mask / gateway tương ứng với lớp mạng hệ thống

APTEK AC752P - Cấu hình Auto Reboot

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789

Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
Hotline Hỗ trợ Kỹ thuật: 1900.633.641