Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
APTEK CAT.5e FTP CCA 305m
APTEK A122e
v1.2.5096
v1.2.5091
v1.2.5057
25-11-2019
Phiên bản cũ
Phiên bản cũ
APTEK A134GHU
v1.2.5097 (ĐEN)
v1.2.5096 (TRẮNG)
v1.2.5091 (ĐEN)
v1.2.5089 (TRẮNG)
25-11-2019
25-11-2019
Phiên bản cũ
Phiên bản cũ
APTEK A196GU
v1.2.5097
v1.2.5091
v1.2.5031
25-11-2019
Phiên bản cũ
Phiên bản cũ
APTEK AC752P
V1.1.0(20181011)
SoftAC
11-10-2018
09-07-2018
APTEK AP-POE 48-FE
APTEK AP-PoE 48-GE
APTEK CAT.5e UTP CCA 100m
APTEK CAT.5e UTP CCA 305m
APTEK CAT.6 FTP CCA 305m
APTEK CAT.6 U/UTP 23AWG PVC CABLE
APTEK CAT.6 UTP CCA 100m
APTEK E302
1.1.1(20171204)
04-12-2017
APTEK L300
v1.0.35 - r39
06-07-2020
APTEK N302
VNPT-V1.1.1888
22.11.2019
APTEK N303
v1.2.5057 (FPT IPTV)
VNPT-V1.2.5034
10-01-2019
22-10-2018
APTEK N303HU
1.2.5097
25-11-2019
APTEK RG59
APTEK RG59 kèm dây nguồn
APTEK RG6 kèm dây nguồn
APTEK RG6 Standard Shield Coaxial Cable
APTEK SF1042P
APTEK SF1082P
APTEK SF1163P
APTEK SG2164P
V1.0.0.23
13-07-2020
APTEK SG2244P
V1.0.0.23
13-07-2020
APTEK W312 (Ốp trần)
B1812D01
ACTOOL.APTEK.V1.06
18-07-2019
28-06-2019
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
DINTEK CAT.5e F/UTP 305m (P/N: 1103-03003CH)
DINTEK CAT.5e S/FTP (1105-03001CH)
DINTEK CAT.5e UTP 305m (P/N: 1101-03003)
DINTEK CAT.6 FTP (1107-04004CH)
DINTEK CAT.6 S-FTP (1107-04001CH)
DINTEK CAT.6 UTP 305m (1101-04004)
DINTEK CAT.6A S-FTP (1105-06001A )
DINTEK CAT.6A U/FTP (1105-06003)
DINTEK Patch Cord FTP Cat.5e 3m (1201-04XXX)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 0.5m (1201-03512)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 1.8m
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 10m (1201-0336X)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 1m (1201-03345)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 2m (1201-03XXX)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 3m (1201-03343)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 5m (1201-04XXX)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 1m (1201-04177)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 2m (1201-0421X)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 3m (1201-041XXX)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 5m (1201-04220)
Mặt nạ mạng 1 Port US Style Desinger DINTEK CurvaPlate (P/N: 1303-11030)
Mặt nạ mạng 2 Port US Style Desinger DINTEK CurvaPlate (P/N: 1303-11031)
Mặt nạ mạng 3 Port US Style Desinger DINTEK CurvaPlate (P/N: 1303-11039)
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
DrayTek Vigor2133n
ANPHAT-V3.9.1.1
12-06-2020
DrayTek Vigor2912
v3.8.11
03-03-2020
DrayTek Vigor2912F
v3.8.11
03-03-2020
DrayTek Vigor2912Fn
v3.8.11
03-03-2020
DrayTek Vigor2915
V4.0.6.1
03-08-2020
DrayTek Vigor2915ac
V4.0.6.1
03-08-2020
DrayTek Vigor2920
V3.8.8.2
V3.3.7.3 IMS VNPT
18-5-2018
12-3-2014
DrayTek Vigor2925
3.8.9.8
Wi-Fi Marketing
22-04-2020
25-10-2019
DrayTek Vigor2925Fn
3.8.9.8
Wi-Fi Marketing
22-04-2020
25-10-2019
DrayTek Vigor2925n
3.8.9.8
Wi-Fi Marketing
22-04-2020
25-10-2019
DrayTek Vigor2926
V3.9.4.1
13-08-2020
DrayTek Vigor2926ac
V3.9.4.1
13-08-2020
DrayTek Vigor2952
V3.9.4.1
12-08-2020
DrayTek Vigor2960
V1.5.1.2
7-09-2020
DrayTek Vigor2960F
V1.5.1.2
7-09-2020
DrayTek Vigor300B
V1.5.1.2
7-09-2020
DrayTek Vigor3220
V3.9.4.1
20-08-2020
DrayTek Vigor3900
V1.5.1.2
7-09-2020
DrayTek Vigor3910
V3.9.2.3
24-08-2020
DrayTek VigorAP 1000C
04-03-2020
V1.3.2
DrayTek VigorAP 810
V1.3.2
01-04-2020
DrayTek VigorAP 902
V1.3.2
01-04-2020
DrayTek VigorAP 903
V1.3.7.1
26-08-2020
DrayTek VigorAP 910C
V1.3.2
01-04-2020
DrayTek VigorAP 912C
V1.3.5
1-09-2020
DrayTek VigorAP 918R
DrayTek VigorLTE 200n
V3.9.1
11-08-2020
DrayTek VigorSwitch G1080
V1.05.0
08-01-2020
DrayTek VigorSwitch G1241
V2.2.6
08-01-2018
DrayTek VigorSwitch G1280
v2.6.2
15-05-2020
DrayTek VigorSwitch G2260
V3.4.8
10-07-2018
DrayTek VigorSwitch G2280
V2.6.2
13-05-2020
DrayTek VigorSwitch G2280x
V2.6.4
20-08-2020
DrayTek VigorSwitch G2500
V2.6.0
04-03-2020
DrayTek VigorSwitch G2540x
V2.6.4
24-08-2020
DrayTek VigorSwitch P1090
DrayTek VigorSwitch P1092
V1.05.0
08-01-2020
DrayTek VigorSwitch P1280
V2.6.2
15-05-2020
DrayTek VigorSwitch P2121
V2.6.2
15-05-2020
DrayTek VigorSwitch P2280
V2.6.2
13-05-2020
DrayTek VigorSwitch P2280x
V2.6.4
20-08-2020
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
TOTOLINK F1
V2.2.0-B20161029
V1.0.0-B20151027.1647
V2.5.3-B20131114
29-10-2016
27-10-2015
14-11-2013
TOTOLINK F2
V2.2.0-B20161029
14-11-2017
TOTOLINK GH4202
V1.9.0-B20170726
V1.0.1-B20170502
26-07-2017
02-05-2017
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
VOLKTEK MEN-3406
1.0.8.S0
04-01-2018
VOLKTEK MEN-3410
V1.1.5.S0
17-06-2020
VOLKTEK MEN-4532
V1.0.8.B1
02-10-2018
VOLKTEK MEN-5314
V1.1.4.b2
06-04-2015
VOLKTEK MEN-5410
V1.1.2.S0
19-09-2016
VOLKTEK MEN-5428
V1.1.7.S0
17-06-2020
VOLKTEK MEN-6328
V2.0.9.S0
04-01-2018
VOLKTEK MEN-6412
V1.0.4.S0
17-06-2020
VOLKTEK MEN-6532
V2.0.6.b1
15-05-2015
VOLKTEK NSH-1408P
VOLKTEK NSH-2410P
V1.0.4.S0
22-10-2019
VOLKTEK NSH-3410P
V1.0.3.S0
16-07-2020
VOLKTEK NSH-3424
v1.0.1.S0
22-10-2019
VOLKTEK NSH-3428P
V1.0.3.R4
30-06-2017