Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
APTEK CAT.5e FTP CCA 305m
APTEK A122e
v1.2.5096
v1.2.5091
v1.2.5057
25-11-2019
Phiên bản cũ
Phiên bản cũ
APTEK A134GHU
v1.2.5097 (ĐEN)
v1.2.5096 (TRẮNG)
v1.2.5091 (ĐEN)
v1.2.5089 (TRẮNG)
25-11-2019
25-11-2019
Phiên bản cũ
Phiên bản cũ
APTEK A196GU
v1.2.5097
v1.2.5091
v1.2.5031
25-11-2019
Phiên bản cũ
Phiên bản cũ
APTEK AC752P
V1.1.0(20181011)
SoftAC
11-10-2018
09-07-2018
APTEK AP-POE 48-FE
APTEK AP-PoE 48-GE
APTEK CAT.5e UTP CCA 100m
APTEK CAT.5e UTP CCA 305m
APTEK CAT.6 FTP CCA 305m
APTEK CAT.6 U/UTP 23AWG PVC CABLE
APTEK CAT.6 UTP CCA 100m
APTEK E302
1.1.1(20171204)
04-12-2017
APTEK L300
v1.0.35
06-07-2020
APTEK N302
VNPT-V1.1.1888
22.11.2019
APTEK N303
v1.2.5057 (FPT IPTV)
VNPT-V1.2.5034
10-01-2019
22-10-2018
APTEK N303HU
1.2.5097
25-11-2019
APTEK RG59
APTEK RG59 kèm dây nguồn
APTEK RG6 kèm dây nguồn
APTEK RG6 Standard Shield Coaxial Cable
APTEK SF1042P
APTEK SF1082P
APTEK SF1163P
APTEK SG2164P
APTEK SG2244P
APTEK W312 (Ốp trần)
B1812D01
ACTOOL.APTEK.V1.06
18-07-2019
28-06-2019
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
DINTEK CAT.5e F/UTP 305m (P/N: 1103-03003CH)
DINTEK CAT.5e S/FTP (1105-03001CH)
DINTEK CAT.5e UTP 305m (P/N: 1101-03003)
DINTEK CAT.6 FTP (1107-04004CH)
DINTEK CAT.6 S-FTP (1107-04001CH)
DINTEK CAT.6 UTP 305m (1101-04004)
DINTEK CAT.6A S-FTP (1105-06001A )
DINTEK CAT.6A U/FTP (1105-06003)
DINTEK Patch Cord FTP Cat.5e 3m (1201-04XXX)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 0.5m (1201-03512)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 1.8m
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 10m (1201-0336X)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 1m (1201-03345)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 2m (1201-03XXX)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 3m (1201-03343)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 5m (1201-04XXX)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 1m (1201-04177)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 2m (1201-0421X)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 3m (1201-041XXX)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 5m (1201-04220)
Mặt nạ mạng 1 Port US Style Desinger DINTEK CurvaPlate (P/N: 1303-11030)
Mặt nạ mạng 2 Port US Style Desinger DINTEK CurvaPlate (P/N: 1303-11031)
Mặt nạ mạng 3 Port US Style Desinger DINTEK CurvaPlate (P/N: 1303-11039)
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
DrayTek Vigor2133n
ANPHAT-V3.9.1.1
12-06-2020
DrayTek Vigor2912
v3.8.12
16-07-2020
DrayTek Vigor2912F
v3.8.12
16-07-2020
DrayTek Vigor2912Fn
v3.8.12
16-07-2020
DrayTek Vigor2915
V4.0.6
23-03-2020
DrayTek Vigor2915ac
V4.0.6
23-03-2020
DrayTek Vigor2920
V3.8.8.2
V3.3.7.3 IMS VNPT
18-5-2018
12-3-2014
DrayTek Vigor2925
3.8.9.8
Wi-Fi Marketing
22-04-2020
25-10-2019
DrayTek Vigor2925Fn
3.8.9.8
Wi-Fi Marketing
22-04-2020
25-10-2019
DrayTek Vigor2925n
3.8.9.8
Wi-Fi Marketing
22-04-2020
25-10-2019
DrayTek Vigor2926
V3.9.4
16-07-2020
DrayTek Vigor2926ac
V3.9.4
16-07-2020
DrayTek Vigor2952
V3.9.4
19-06-2020
DrayTek Vigor2960
V1.5.1.1
17-06-2020
DrayTek Vigor2960F
V1.5.1.1
17-06-2020
DrayTek Vigor300B
V1.5.1.1
17-06-2020
DrayTek Vigor3220
V3.9.4
01-07-2020
DrayTek Vigor3900
V1.5.1.1
17-06-2020
DrayTek Vigor3910
V3.9.2.2
17-06-2020
DrayTek VigorAP 1000C
04-03-2020
V1.3.2
DrayTek VigorAP 810
V1.3.2
01-04-2020
DrayTek VigorAP 902
V1.3.2
01-04-2020
DrayTek VigorAP 903
V1.3.6
29-04-2020
DrayTek VigorAP 910C
V1.3.2
01-04-2020
DrayTek VigorAP 912C
V1.3.4.1
22-04-2020
DrayTek VigorLTE 200n
V3.8.14
15-01-2020
DrayTek VigorSwitch G1080
V1.05.0
08-01-2020
DrayTek VigorSwitch G1241
V2.2.6
08-01-2018
DrayTek VigorSwitch G1280
v2.6.2
15-05-2020
DrayTek VigorSwitch G2260
V3.4.8
10-07-2018
DrayTek VigorSwitch G2280
V2.6.2
13-05-2020
DrayTek VigorSwitch G2280x
V2.6.3.1
29-07-2020
DrayTek VigorSwitch G2500
V2.6.0
04-03-2020
DrayTek VigorSwitch G2540x
v2.6.3
30-06-2020
DrayTek VigorSwitch P1090
DrayTek VigorSwitch P1092
V1.05.0
08-01-2020
DrayTek VigorSwitch P1280
V2.6.2
15-05-2020
DrayTek VigorSwitch P2121
V2.6.2
15-05-2020
DrayTek VigorSwitch P2280
V2.6.2
13-05-2020
DrayTek VigorSwitch P2280x
V2.6.3.1
29-07-2020
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
TOTOLINK F1
V2.2.0-B20161029
V1.0.0-B20151027.1647
V2.5.3-B20131114
29-10-2016
27-10-2015
14-11-2013
TOTOLINK F2
V2.2.0-B20161029
14-11-2017
TOTOLINK GH4202
V1.9.0-B20170726
V1.0.1-B20170502
26-07-2017
02-05-2017
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
VOLKTEK MEN-3406
1.0.8.S0
04-01-2018
VOLKTEK MEN-3410
V1.1.3.S0
04-01-2018
VOLKTEK MEN-4532
V1.0.8.B1
02-10-2018
VOLKTEK MEN-5314
V1.1.4.b2
06-04-2015
VOLKTEK MEN-5410
V1.1.2.S0
19-09-2016
VOLKTEK MEN-5428
1.1.7.D0
12-04-2020
VOLKTEK MEN-6328
V2.0.9.S0
04-01-2018
VOLKTEK MEN-6412
V1.0.2.R1
03-06-2018
VOLKTEK MEN-6532
V2.0.6.b1
15-05-2015
VOLKTEK NSH-1408P
VOLKTEK NSH-2410P
V1.0.4.S0
22-10-2019
VOLKTEK NSH-3410P
V1.0.3.R3
16-06-2018
VOLKTEK NSH-3424
v1.0.1.S0
22-10-2019
VOLKTEK NSH-3428P
V1.0.3.R4
30-06-2017