Bước 1: Đăng nhập vào thiết bị

Bước 2: Đổi Password quản lí thiết bị

Vào System Maintenance >> System Settings, tại Tab User Management

  • Old Password điền password hiện tại
  • Tại New Password và Confirm New Password, điền Password muốn thay đổi cho thiết bị
  • Nhấn Apply

 

Bước 3: Lưu lại cấu hình vừa thay đổi.

Đây là bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn không lưu lại cấu hình vừa thay đổi. Nếu tắt mở thiết bị hoặc mất nguồn điện. sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ trở về trạng thái lưu trước đó.

Vào System Maintenance >> configuration Management, tại tab configuration Management

  • Nhấn nút “Save