A. Backup cấu hình

1. Đăng nhập vào thiết bị

2. Lưu lại cấu hình vừa thay đổi.

Đây là bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn không lưu lại cấu hình vừa thay đổi. Nếu tắt mở thiết bị hoặc mất nguồn điện. sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ trở về trạng thái lưu trước đó.

Vào System Maintenance >> configuration Management, tại tab configuration Management

  • Nhấn nút “Save

 

3. Backup cấu hình

Vào System Maintenance >> configuration Management, tại tab configuration Management

  • Chọn Export Configuration
  • Nhấn Export Configuration

 

 

B. Restore cấu hình

Vào System Maintenance >> configuration Management, tại tab configuration Management

  • Chọn Import Configuration
  • Nhấn Choose File>> chọn file cấu hình cần restore
  • Nhấn Import Configuration

 

Nhận được thông báo thiết bị đã nạp cấu hình thành côngCần phải reboot để việc Restore có tác dụng >> nhấn “OK” để reboot thiết bị