1. Đăng nhập vào thiết bị

2. cấu hình port Isolation

Lưu ý:

  • Có 2 trạng thái là “On ” và “OFF”. Mặc định tất cả các port ở trạng thái OFF (có thể truy cập lẫn nhau).
  • Khí cấu hình, Các port được cấu hình “ON” sẽ không truy cập được lẫn nhau, nhưng vẫn có thể truy cập được các port “OFF

Vào Port Management >> Port Isolation

  • Tại Select a Port to Configrue Check chọn các port cần Isolate lẫn nhau, có thể chọn 1 hoặc nhiều port (ví dụ chọn các port GE1/2/3/4), (lưu ý không chọn port Uplink kết nối với router chính)
  • Port isolation chọn ON
  • Nhấn Apply

 Như vậy, các port GE1/2/3/4 sẽ không truy cập được lẫn nhau, nhưng vẫn có thể truy cập các port khác.

 Bước 3: Lưu lại cấu hình vừa thay đổi.

Đây là bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn không lưu lại cấu hình vừa thay đổi. Nếu tắt mở thiết bị hoặc mất nguồn điện. sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ trở về trạng thái lưu trước đó.

Vào System Maintenance >> configuration Management, tại tab configuration Management

  • Nhấn nút “Save