1- SG1041P

 • Nút gạt: có
  •  V: Mode  VLAN, các port POE được cô lập (isolate) lẫn nhau, chỉ thông với port uplink.
  •  S: Mode Standart, các port POE được thông với nhau và thông với port uplink.
 • Đèn
  • Power: sáng, thiết bị đang hoạt động
  • VLAN:
   • Tắt: thiết bị đang hoạt động mode Stadart
   • Sáng: thiết bị đang hoạt đông mode VLAN
  • Đèn từng port:
   • Đèn PoE (đèn trái) : sáng, đang cấp nguồn PoE cho thiết bị
   • Đèn Link/ACT (đèn phải): sáng, chỉ cần gắn thiết bị đâng hoạt động là nhận và sáng đèn (không phân biệt 100M/1G)

 2- SF1082P / SF1082FP

 • Nút gạt: có
  •  (E + V): Mode  Extend, các port POE được cô lập (isolate) lẫn nhau, chỉ thông với port uplink. Truyền xa, tốc độ 10mbps (với E là Extend và V là Isolate port)
  •  S: Mode Standart, các port POE được thông với nhau và thông với port uplink.
 • Đèn
  • Power: sáng: thiết bị đang hoạt động
  • Extend:
   • Tắt: thiết bị đang hoạt động mode Stadart
   • Sáng: thiết bị đang hoạt đông mode Extend
  • Đèn từng port: chỉ cần gắn thiết bị là sáng đèn, không phân biệt port thường và POE

 3- SG1080P

 • Nút gạt: không
 • Đèn
  • Power: sáng, thiết bị dang hoạt động
  • Đèn từng port: chỉ cần gắn thiết bị là sáng đèn , không phân biệt port thường và POE