Lưu ý

Để thực hiện được chức năng này, Thiết bị Wi-Fi APTEK phải hoạt động ở mode router (WAN). Tức là kết nối trực tiếp internet từ  nhà mạng hoặc router nhà mạng Bridge mode

1. Đăng nhập thiết bị

2. Chuyển múi giờ Việt Nam

  • Tại giao diện chính, chọn Advance Settings

  • Kéo xuống phần System và chọn Time Zone

  • Chọn múi giờ Việt Nam GMT+07 >> nhấn Save & Apply

3. Cấu hình Auto reboot

  • Trong Advance Settings >> System, chon Time Restart

  • Time Restart: chọn “On
  • Điền thời gian reboot  trong Time (Hour)/Time (Minute)
  • Nhấn Save & Apply