1. Đổi lớp mạng LAN router

Vào Advanced Settings >> LAN

  • IP Address: điền IP cần đổi (ví dụ 192.168.123.1)
  • Subnet Mask: điền subnet mask lớp mạng (ví dụ /24 là 255.255.255.0)
  • Nhấn Save & Apply

  1. Chờ thiết bị reboot để áp dụng, Đăng nhập lại thiết bị với IP vừa đổi
  2. Đổi DHCP và DNS cấp cho client

Vào Advanced Settings >> DHCP Server

  • Start IP: điền IP bắt đầu cấp (ví dụ 192.168.123.10)
  • Limit: điền số lượng IP sẽ cấp
  • Preferred DNS/ Alternate DNS: điền DNS muốn cấp cho thiết bị (ví dụ 1.1.1.1/ 8.8.8.8)
  • Leasetime: điền thời gian cấp phát DHCP (ví dụ 2 giờ)
  • Nhấn Save & Apply