1. Cấp nguồn cho thiết bị

2. Nối đường truyền trực tiếp từ Converter hoặc Router nhà mạng đã cấu hình Bridge mode vào cổng WAN trên APTEK như hình

3. Kết nối card mạng máy tính vào cổng LAN APTEK  hoặc Kết nối tên Wi-Fi và mật khẩu được ghi ở mặt dưới thiết bị

4. Mở trình duyệt web, đăng nhập thiết bị với IP mặc định http://192.168.10.1

 • Đăng nhập thiết bị với mật khẩu mặc định “admin” >> nhấn Login

5. Cấu hình điền thông số Username và mật khẩu đường truyền internet

Vào General Settings >> WAN Mode

 • Protocol: Chọn PPPoE
 • Username: điền Username đường truyền internet (hỏi nhà cung cấp)
 • Password: ddiefn mật khẩu đường truyền (hỏi nhà cung cấp)
 • nhấn Save & Apply

6. Cấu hình VLAN internet và IPTV

Vào Advanced Settings >> IPTV/ VLAN

 • Chọn Enable
 • Mode: Chọn Custom
 • Internet VLAN ID: điền VLAN internet nhà mạng yêu cầu (ví dụ VLAN 10)
 • Internet 802.1Q tag: chọn Enable

 • IPTV VLAN ID: điền VLAN IPTV
 • Chọn thuộc tính là “Internet” đối với các port nối với PC/ Switch/ AP (ví dụ Port LAN1, 2,3 như hình)
 • Chọn thuộc tính là “IPTV” đối với port nối với SetopBox xem IPTV (ví dụ Port 4 như hình)
 • Nhấn Save & Apply