Để thực hiện được chức năng này, Thiết bị Wi-Fi APTEK phải hoạt động ở mode router. Tức là kết nối trực tiếp internet từ nhà mạng hoặc từ router nhà mạng kết nối vào cổng WAN APTEK

  1. Đăng nhập vào thiết bị
  2. Cấu hình tên miền động DDNS

Vào Advanced Settings >> DDNS

  • Chọn Enable
  • Service Provider: chọn No-IP.com
  • Domain: điền tên miền của bạn
  • Username/ Password: điền tài khoản đăng nhập No-IP
  • Nhấn Save & Apply

  1.  Kiểm tra trạng thái cập nhật tên miền

Vào Advanced Settings >> DDNS. Kiểm tra thời gian cập nhật lần cuối cùng là thời gian vừa mới cấu hình