1. Download phần mềm tftp tại đây về thư mục gốc C:\ hoặc D:\ 
  2.  Giải nén file tftp.
  3.  Đặt IP tĩnh trên card mạng LAN máy tính: 192.168.1.88/24 >> nối dây mạng từ máy tính vào port LAN chính giữa thiết bị APTEK

4.  Tắt card mạng wireless và tắt hết firewall, chương trình diệt virus trên máy tính.

5.  Vào thư mục TFTP, chạy file “tftpd32”

6. Tắt nguồn AR1200

6. Nhấn giữ nút reset default trên thiết bị

7. Bật lại nguồn thiết bị.

8. Khi đèn "SYS","USB", "WPS" đều sáng nhấp nháy, hoặc TFTP bắt đầu tải file.

bạn sẽ thấy Pop-up load file. Bây giờ có thể thả nút reset và chờ.

9. Khi đèn "SYS" nhấp nháy chậm, quá trình phục hồi hoàn tất

10. Đặt lại card mạng máy tính ở chế độ tự động nhận IP

11. Truy cập thiết bị với IP mặc định: 192.168.10.1