Để thực hiện được chức năng này, Thiết bị Wi-Fi APTEK phải hoạt động ở mode router. Tức là kết nối trực tiếp internet từ nhà mạng hoặc từ router nhà mạng kết nối vào cổng WAN APTEK.

Lưu ý: nếu APTEK nhận tín hiệu internet từ router nhà mạng, để có thể NAT port cho thiết bị bên trong thì Router nhà mạng cũng phải thực hiện NAT port cần sử dụng về IP WAN APTEK.

1. Đăng nhập thiết bị

2. Đổi Port nếu SERVER CAMERA ĐẦU GHI sử dụng port 80 (nếu khác >> bỏ qua)

 • Vào Advanced Settings >> Remote web

 • Chọn Enable
 • Listen Port: đổi thành port khác (ví dụ 8080)
 • Nhấn Save & Apply

3. Cấu hình NAT Port

Vào Advanced Settings >> Port Forward

 • Nhấn Add tạo Profile

Giả sử cần mở port 80 cho địa chỉ IP 192.168.1.10 ta khai báo như sau:

 • Name:  Đặt tên profile
 • Protocol: hoặc TCP + UDP
 • External Port: điền Port cần NAT (ví dụ 80)
 • Internal IP Address: điền IP Server/ Camera/ đầu ghi (ví dụ 192.168.1.10)
 • Internal Port: điền Port cần NAT (ví dụ 80)
 • Nhấn Save & Apply

4. TroubleShoot

Để có thể mở port và check được bằng các web như “Can you see me, Ping EU,..”

 • Dịch vụ cần NAT sử dụng giao thức TCP
 • Server/ Camera/ đầu ghi có IP đúng subnetmask và chỉ default gateway về router
 • Dịch vụ đang hoạt động trong mạng nội bộ (dùng máy tính truy cập kiểm tra)
 • Máy tính cài server tạm thời tắt firwall và chương trình diệt virus để kiểm tra.
 • Nếu thiết bị kết nối internet trực tiếp từ nhà mạng (cấu hình PPPoE điền username mật khẩu đường truyền) thì cần kiểm tra IP WAN có phải IP Public hay không?
  • Vào System Status >> WAN, kiểm tra IP WAN

 • Vào trang What is my IP kiểm tra IP internet tế : https://www.whatismyip.com/
 • Nếu IP WAN trên thiết bị và IP nhìn thấy trên trang Whatismyip không giống nhau, nghĩa là IP WAN của bạn không phải IP internet trực tiếp>>Liên hệ nhà mạng kiểm tra, yêu cầu cấp IP Internet trực tiếp.
 • Nếu APTEK nhận tín hiệu internet từ router nhà mạng, thì Router nhà mạng cũng phải thực hiện NAT port/ DMZ cần sử dụng về IP WAN APTEK.