1. Cấp nguồn cho thiết bị

2. Kết nối card mạng máy tính vào cổng LAN APTEK hoặc Kết nối tên Wi-Fi và mật khẩu được ghi ở mặt dưới thiết bị

3. mở trình duyệt web, đăng nhập thiết bị với IP mặc định http://192.168.10.1

 • Đăng nhập thiết bị với mật khẩu mặc định “admin” >> nhấn Login

4. Chọn Quick Setup để cấu hình nhanh thiết bị

5. Câu hình nhanh thiết bị các bước như sau

5.1 Chọn chế độ hoạt động: “Wireless Router” >> nhấn Next

5.2 Chọn múi giờ Việt Nam GMT+07 >> nhấn Next

5.3 Cấu hình Internet, có 2 trường hợp

a. Cấu hình phát Wi-Fi, nhận tín hiện từ router khác

 • Giả sử router nhà mạng cấp phát lớp mạng 192.168.1.x/24,  
 • Gắn thiết bị vào hệ thống mạng như mô hình mạng như sau:

 • Chọn WAN Mode có Protocol là “DHCP” >> nhấn Next

b. Kết nối internet trực tiếp, điền thông tin đường truyền nhà mạng

 • Gắn đường truyền Internet vào port WAN APTEK, Khi ấy cần yêu cầu nhà mạng cấu hình thiết bị chạy Bridge mode, ta có mô hình mạng như sau:

 • Chọn WAN Mode có Protocol là “PPPoE”,
 • Username: điền Username đường truyền internet (hỏi nhà cung cấp)
 • Password: ddiefn mật khẩu đường truyền (hỏi nhà cung cấp)
 • nhấn Next

5.4 Cấu hình tên và mật khẩu Wi-Fi cho tần số 2.4G và 5G

 • Tại 2.4G SSID: điền tên sóng Wi-Fi 2.4G
 • Tại Password: điền mật khẩu Wi-Fi 2.4G
 • Tại 5G SSID: điền tên sóng Wi-Fi 5G
 • Tại Password: điền mật khẩu Wi-Fi 5G
 • Nhấn Next

5.5 Kiểm tra lại thông tin đã cấu hình >> nhấn Save & Apply. Thiết bị sẽ reboot và kết nối được Internet

6. Cấu hình tinh chỉnh thông số Wi-Fi khi cần

 • Tại Wireless 2.4 Settings: điều chỉnh các thông số như sau:
  • SSID: tên Wi-Fi
  • Password: mật khẩu Wi-Fi
  • Channel: để Auto hoặc Chọn Channel tốt nhất tại mô trường hiện tại (dùng các phần mềm dò sóng kiểm tra)
  • Max stations: số lượng kết nối tối đa

 • Tại 5G Wireless Settings, thực hiện tương tự
 • Nhấn Save & Apply