1.  Cấp nguồn cho thiết bị
 2.  Kết nối card mạng máy tính vào cổng LAN APTEK  hoặc Kết nối tên Wi-Fi và mật khẩu được ghi ở mặt dưới thiết bị
 3. Mở trình duyệt web, đăng nhập thiết bị với IP mặc định http://192.168.10.1
 • Đăng nhập thiết bị với mật khẩu mặc định “admin” >> nhấn Login

 1. Chọn Quick Setup để cấu hình nhanh thiết bị

 • Chọn chế độ hoạt động: “Wireless Access Point” >> nhấn Next

 • Chọn múi giờ Việt Nam GMT+07 >> nhấn Next

 • Nối dây mạng từ Router chính hoặc switch theo mô hình >> nhấn

Cấu hình tên và mật khẩu Wi-Fi cho tần số 2.4G và 5G

 • Tại 2.4G SSID: điền tên sóng Wi-Fi 2.4G
 • Tại Password: điền mật khẩu Wi-Fi 2.4G
 • Tại 5G SSID: điền tên sóng Wi-Fi 5G
 • Tại Password: điền mật khẩu Wi-Fi 5G
 • Nhấn Next

 1. Kiểm tra lại thông tin đã cấu hình >> nhấn Save & Apply. Thiết bị sẽ reboot và kết nối được Internet

 1. Cấu hình tinh chỉnh thông số Wi-Fi khi cần
  • Kết nối Wi-Fi hiện hành
  • Đăng nhập với http://config.aptek.vn/
  • Vào General Settings >>  Wireless
  • Tại Wireless 2.4 Settings: điều chỉnh các thông số như sau:
   • SSID: tên Wi-Fi
   • Password: mật khẩu Wi-Fi
   • Channel: để Auto hoặc Chọn Channel tốt nhất tại mô trường hiện tại (dùng các phần mềm dò sóng kiểm tra)
   • Max stations: số lượng kết nối tối đa

 • Tại 5G Wireless Settings, thực hiện tương tự
 • Nhấn Save & Apply