1.  Cấp nguồn cho thiết bị
 2.  Kết nối card mạng máy tính vào cổng LAN APTEK  hoặc Kết nối tên Wi-Fi và mật khẩu được ghi ở mặt dưới thiết bị
 3. Mở trình duyệt web, đăng nhập thiết bị với IP mặc định http://192.168.10.1
 • Đăng nhập thiết bị với mật khẩu mặc định “admin” >> nhấn Login

 1. Cấu hình Wireless

Vào General Settings >>Wireless

 • Tại Wireless 2.4 Settings: điều chỉnh các thông số như sau:
  • SSID: tên Wi-Fi
  • Password: mật khẩu Wi-Fi
  • Channel: để Auto hoặc Chọn Channel tốt nhất tại mô trường hiện tại (dùng các phần mềm dò sóng kiểm tra)
  • Max stations: số lượng kết nối tối đa

 • Tại 5G Wireless Settings, thực hiện tương tự
 • Nhấn Save & Apply
 1. Nối dây mạng từ Router nhà mạng hoặc switch vào cổng WAN APTEK như mô hình

Lớp mạng LAN mặc định của APTEK AR1200 là 192.168.10.1/24. Vì vậy

Trường hợp 1. Nếu lớp mạng hiện tại của bạn khác với lớp này, thì hệ thống đã có internet.

Vào WAN >> System Status , kiểm tra trạng thái internet đã báo Connected.

Trường hợp 2: Nếu lớp mạng hiện tại của bạn cùng lớp với lớp này. Cần phải đổi lớp mạng LAN APTEK

 • Vào Advanced Settings >> LAN

 • IP Address: điền IP cần đổi (ví dụ 192.168.123.1)
 • Subnet Mask: điền subnet mask lớp mạng (ví dụ /24 là 255.255.255.0)
 • Nhấn Save & Apply

 • Chờ thiết bị reboot để áp dụng, Đăng nhập lại thiết bị với IP vừa đổi
 • Vào Advanced Settings >> DHCP Server, cấu hình DHCP và đổi DNS cấp cho mạng nội bộ

 • Start IP: điền IP bắt đầu cấp (ví dụ 192.168.123.10)
 • Limit: điền số lượng IP sẽ cấp
 • Preferred DNS/ Alternate DNS: điền DNS muốn cấp cho thiết bị (ví dụ 1.1.1.1/ 8.8.8.8)
 • Leasetime: điền thời gian cấp phát DHCP (ví dụ 2 giờ)
 • Nhấn Save & Apply