1.  Cấp nguồn cho thiết bị
 2.  Kết nối card mạng máy tính vào cổng LAN APTEK  hoặc Kết nối tên Wi-Fi và mật khẩu được ghi ở mặt dưới thiết bị
 3. Mở trình duyệt web, đăng nhập thiết bị với IP mặc định http://192.168.10.1
 • Đăng nhập thiết bị với mật khẩu mặc định “admin” >> nhấn Login

 1. Chọn Quic Setup để cấu hình nhanh thiết bị 

 • Chọn chế độ hoạt động: “Wireless Access Point” >> nhấn Next

 • Chọn múi giờ Việt Nam GMT+07 >> nhấn Next

- Chọn sóng kết nối >> nhấn Connect

 • Điền mật khẩu sóng Wi-Fi muốn thu sóng >> nhấn Next

 • Khi trạng thái kết đã thành công (như hình)>> nhấn Next

 • Cấu hình tên và mật khẩu Wi-Fi cho tần số 2.4G và 5G
  • Tại 2.4G SSID: điền tên sóng Wi-Fi 2.4G
  • Tại Password: điền mật khẩu Wi-Fi 2.4G
  • Tại 5G SSID: điền tên sóng Wi-Fi 5G
  • Tại Password: điền mật khẩu Wi-Fi 5G
  • Nhấn Next

 • Kiểm tra lại thông tin đã cấu hình >> nhấn Save & Apply. Thiết bị sẽ reboot và kết nối được Internet

 1. Cấu hình tinh chỉnh thông số Wi-Fi khi cần
 • Kết nối Wi-Fi hiện hành
 • Đăng nhập với http://config.aptek.vn/
 • Vào General Settings >>  Wireless
 • Tại Wireless 2.4 Settings: điều chỉnh các thông số như sau:
  • SSID: tên Wi-Fi
  • Password: mật khẩu Wi-Fi
  • Channel: để Auto hoặc Chọn Channel tốt nhất tại mô trường hiện tại (dùng các phần mềm dò sóng kiểm tra)
  • Max stations: số lượng kết nối tối đa

 • Tại 5G Wireless Settings, thực hiện tương tự
 • Nhấn Save & Apply