Hiện nay nhu cầu cung cấp Internet và IPTV ở các tòa nhà, chưng cư, khách sạn,…là rất cao; Nhất là ở những vùng mà truyền hình cáp chưa có. Để tiết kiệm chi phí và giúp cho việc triển khai, quản lí được dễ dàng hơn; Công ty An Phát giới thiệu giải pháp chia sẽ IPTV cho nhiều Setop Box và internet cùng lúc dựa trên các dòng VigorSwitch hỗ trợ Vlan và IGMP Snooping

 

Ta cần cấu hình 3 Vlan như sau:

Vlan 35 (Vlan Internet): Port 21, 22, 24 (port trunk)

Vlan 36 (Vlan IPTV): Port 1~20, 24 (port trunk)

Vlan 3333 (Vlan management): Port 23

 

Cách cấu hình:

B1: Đổi IP managementVlan mamagement

-  Máy tính đặt IP tỉnh 192.168.1.100 cho card mạng và nối với port 1 của VigorSwitch G1240

- Trên trình duyệt gõ 192.168.1.1 để vào giao diện cấu hình của Vigor VigorSwitch G1240. Sau đó ta đăng nhập với pass là admin

- Vào System, trong phần IP Configuration

  • DHCP Setting    : không chọn
  • IP Address    : Điền IP để quản lý switch (VD: 172.16.1.100)
  • Subnet Mask / Default Gateway: điền các thông số thích hợp
  • Management Vlan    : Tạm thời giử nguyên
  • Password    : Đổi password đăng nhập Switch (nếu cần)
  • Nhấn Apply để lưu (Sau khi Apply, phải đặt IP tỉnh cho card mạng máy tính là 172.16.1.200 và vào lại Switch G1240 bằng IP mới 172.16.1.100)

- Vào Vlan >>> Vlan Group: tạo Vlan 3333 (management)

  • Điền 3333 trong ô VLAN ID, nhấn Add

- Trong bảng Creat Vlan Group:

  • Description    : Management
  • Port Member    : chọn port 23 (để gắn máy tính vào cấu hình) và port 24 (để cấu hình từ xa thông qua đường UPLINK)
  • Nhấn Apply để lưu

 

- Click vào Port Configuration

- Trong bảng Vlan Per Port Configuration:

  • Port 23
  • Tích chọn Ingress Filtering
  • Frame type ta chọn All
  • PVID : 3333
  • Role : Access
  • Nhấn Apply

- Vào lại System, trong phần IP Configuration

  • Management Vlan    : Đổi thành 3333
  • Nhấn Apply để lưu (Sau khi Apply, nối dây cáp từ card mạng máy tính vào port 23 để vào lại Switch G1240)

 

B2: Tạo Vlan 35 (internet) Vlan 36 (IPTV)

- Vào Vlan >>> Vlan Group: tạo Vlan 35 (Internet)

  • Điền 35 trong ô VLAN ID, nhấn Add

- Trong bảng Creat Vlan Group:

  • Description    : Internet
  • Port Member    : chọn các port 21, 22 và port uplink 24
  • Nhấn Apply để lưu

 

- Làm tương tự cho Vlan 36 (IPTV) nhưng trong bảng Creat Vlan Group:

  • Description    : IPTV
  • Port Member    : chọn các port từ 1 đến 20 và port uplink 24
  • Nhấn Apply để lưu

 

B3: Cấu hình chức năng cho từng port

- Click vào Port Configuration

- Trong bảng Vlan Per Port Configuration:

  • Các port IPTV (Nối với Setop Box): 1~20
  • Tích chọn Ingress Filtering
  • Frame type ta chọn All
  • PVID : 36
  • Role : Access

 

  • Các port Internet (Nối với Router FTTH): 21~22
  • Tích chọn Ingress Filtering
  • Frame type ta chọn All
  • PVID : 35
  • Role : Access

  • Port UPLINK - Trunk (Nối với Site Router Viettel): 24
  • Tích chọn Ingress Filtering
  • Frame type ta chọn Tagged Only
  • PVID : Bất kỳ
  • Role : Trunk
  • Nhấn Apply để lưu để lưu

B4 : Cấu hình IGMP snooping

- Vào mục IGMP snooping 

- Bỏ chọn IGMP Enable

- Router Ports : Chọn port UPLINK (port 24)

- Chọn Unregistered IPMC Flooding enable

- IGMP Snooping Enable: Chọn tất cả các Vlan

- IGMP Querying Enable: Chỉ chọn Vlan 36 (Vlan IPTV)