​(Áp dụng cho các model DrayTek VigorAP902 / AP903 / AP910C / AP912C / AP918R / AP920RP / AP1000C / AP802)

1. Chuẩn bị
- MAC Address của Wireless LAN cần thực hiện WDS của cả 2 thiết bị (WDS của sóng Wi-Fi tần số nào thì sử dụng MAC address của Wi-Fi tần số đó). Xem thông tin MAC Address thiết bị tại System Maintenance >> System status

1 Cau hinh WDS tren VigorAP902
Giả sử 2 cần WDS sóng 5G của 2 thiết bị VigorAP-1 và VigorAP-2 có thông tin MAC address như sau
MAC Address Wireless LAN (5GHz)
VigorAP-1: 00:1D:AA:3E:7E:31
VigorAP-2: 00:1D:AA:3E:79:F7
2. Thực hiện
2.1. VigorAP-1
2.1.1. Chọn Operation Mode là AP Bridge-WDS của sóng Wireless cần cấu hình ( ở đây cấu hình WDS của tần số 5GHz)

2 Cau hinh WDS tren VigorAP902
2.1.2. Vào LAN >> General Setup:
- Bỏ chọn “Enable DHCP client” :Tắt chế độ tự nhận IP của VigorAP
- IP Address/ Subnet mask / Default gateway: Cấu hình IP cho VigorAP-1
- DHCP Server Configuration: Chọn disable
- Chọn OK.

3 Cau hinh WDS tren VigorAP902
2.1.3. Vào Wireless LAN (5GHz) >> General Setup
- Check Enable Wireless LAN
- Channel: Chọn Channel phát Wireless
- Bỏ check Enable 2 Subnet (Simulate 2Aps)
- Tại SSID-1: Đặt tên sóng Wi-Fi

4 Cau hinh WDS tren VigorAP902
Tại bảng PHY Mode: HTMIX, tại Profile 1
- Chọn Disable: WDS không sử dụng mã hóa
- PEER MAC Address: Điền MAC address Wireless LAN 5G của VigorAP2
- Nhấn OK

5 Cau hinh WDS tren VigorAP902

2.1.4. Vào Wireless LAN (2.4GHz) >> Security, SSID1
- Mode: Chọn chế độ mã hóa cho Wi-Fi
- Pass Phrase: Đặt password (ít nhất 8 kí tự)
  
6 Cau hinh WDS tren VigorAP902
2.2. VigorAP-2 Setup
Thực hiện tương tự VigorAP-1
2.2.1. Chọn Operation Mode là AP Bridge-WDS của sóng Wireless cần cấu hình ( ở đây cấu hình WDS của tần số 5GHz)

7 Cau hinh WDS tren VigorAP902

2.2.2. Vào LAN >> General Setup
- Bỏ chọn “Enable DHCP client”: Tắt chế độ tự nhận IP của VigorAP
- IP Address/ Subnet mask / Default gateway: Cấu hình IP cho VigorAP-2
- DHCP Server Configuration: Chọn disable
- Chọn OK

8 Cau hinh WDS tren VigorAP902
 
2.2.3. Vào Wireless LAN (5GHz) >> General Setup
- Check Enable Wireless LAN
- Channel: Chọn Channel phát Wireless
- Bỏ check Enable 2 Subnet (Simulate 2Aps)
- Tại SSID-1: Đặt tên sóng Wi-Fi

9 Cau hinh WDS tren VigorAP902

Tại bảng PHY Mode: HTMIX
- Profile 1, PEER MAC Address, điền MAC address Wireless LAN 5G của VigorAP- 1
- Nhấn OK

10 Cau hinh WDS tren VigorAP902

2.2.4. Vào Wireless LAN (2.4GHz) >> Security, SSID1
- Mode: Chọn chế độ mã hóa cho Wi-Fi
- Pass Phrase: Đặt password ( ít nhất 8 kí tự)

 11 Cau hinh WDS tren VigorAP902

3. Kiểm tra kết quả
Sử dụng dây hoặc kết nối Wireless của 2 VigorAP và ping IP 2 VigorAP

12 Cau hinh WDS tren VigorAP902

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515