Nhằm tăng khả năng chịu tải và đáp ứng dự phòng khi có lỗi xảy ra, bạn có thể áp dụng mô hình như sau.

Mô tả

Hệ thống gồm 3 thiết bị chính

 • 2 Router, mỗi router kết nối 1 đường Internet
 • 1 Switch trung tâm

Trong đó, được chia thành 3 lớp mạng

 • Lớp 192.168.10.x/24
 • Lớp 192.168.20.x/24
 • Lớp 192.168.1.x/24 – lớp mạng quản lý

Trong điều kiện bình thường

 • Máy tính thuộc lớp mạng 192.168.10.x/24 kết nối Internet qua Router 1
 • Mãy tính Lớp mạng 192.168.20.x/24 kết nối Internet qua Router 2

Trường hợp lỗi xảy ra

 • Nếu Router 1 mất Internet, Máy tính lớp mạng 192.168.10.x/24 sẽ kết nối internet qua Router 2
 • Nếu Router 2 mất Internet, lớp LAN 192.168.20.x/24 sẽ kết nối internet qua Router 1

Thực hiện gồm 3 phần:

A. Cấu hình trên Router 1

Cần cấu hình như sau:

 • Chia 3 VLAN, với 3 lớp mạng tương ứng
  • LAN1 có VLAN ID 10, lớp 192.168.10.1/24, bật DHCP server
  • LAN2 có VLAN ID 20, lớp 192.168.20.1/24, tắt DHCP server
  • LAN3: lớp mạng quản lý 192.168.1.1/24, bật DHCP server

Cấu hình Policy quy định lớp mạng bên trong đi internet qua WAN1 (đường internet của Router 1) và failover qua IP router 2 khi mất internet​

Thực hiện

1. Chia VLAN trên Router 1, Port 4 là port trunk VLAN 10, VLAN 20 nối xuống Switch

 • Vào LAN >> VLAN
 • Check Enable
 • VLAN0: (VLAN quản lý)
  • LAN Port Chọn tất cả các port
  • Subnet chọn LAN3
  • VLAN Tag: không check
 • VLAN1: (VLAN ID 10, lớp mạng 192.168.10.1)
  • LAN Port Chọn Port 4
  • Subnet chọn LAN1
  • VLAN Tag chọn Enable
  • VID điền VLANID 10
 • VLAN2: (VLAN ID 20, lớp mạng 192.168.20.1)
  • LAN Port Chọn Port 4
  • Subnet chọn LAN2
  • VLAN Tag chọn Enable
  • VID điền VLANID 20
 • Nhấn OK

 • Thiết bị yêu cầu reboot để kích hoạt subnet LAN, nhấn “OK” để thực hiện.

2.Đăng nhập lại router bằng IP 192.168.3.1

3. Cấu hình lớp mạng Trên Router 1

Cấu hình các lớp mạng như sau :

 • LAN1: 192.168.10.1/24, bật DHCP serer
 • LAN2: 192.168.20.1/24, tắt DHCP server
 • LAN3: 192.168.1.1/24, bật DHCP server, lớp mạng quản lý

Vào LAN>> General Setup

Tại LAN1, nhấn Details Page, cấu hình lớp mạng cho LAN1

 • IP Address: Điền IP lớp mạng 192.168.10.1
 • Subnet mask: Chọn 255.255.255.0/24
 • DHCP Server configuration: chọn Enable Server
 • Start IP Address: Điền IP bắt đầu cấp (ví dụ 192.168.10.10)
 • IP Pool Counts: Điền số IP sẽ được cấp (ví dụ 200)
 • Gateway IP Address: điền IP gateway, chính là IP Address 192.168.10.1 đã cấu hình bên trên
 • Lease Time: Thời gian cấp DHCP, tính theo giây (ví dụ 86400 là 1 ngày)
 • DNS Server IP Address: điền DNS muốn cấp cho client vào Primary IP Address và Secondary IP Address (ví dụ DNS của google 8.8.8.8/ 1.1.1.1)
 • Nhấn “OK

Tại LAN2, nhấn Details Page, cấu hình lớp mạng LAN2

 • IP Address: Điền IP lớp mạng 192.168.20.1
 • Subnet mask: Chọn 255.255.255.0/24
 • DHCP Server configuration: chọn Disable
 • Nhấn OK

Tại LAN3, nhấn nhấn Details Page, cấu hình lớp mạng LAN3 quản lý

 • IP Address: Điền IP lớp mạng 192.168.1.1
 • Subnet mask: Chọn 255.255.255.0/24
 • DHCP Server configuration: chọn Enable Server
 • Start IP Address: Điền IP bắt đầu cấp (ví dụ 192.168.1.10)
 • IP Pool Counts: Điền số IP sẽ được cấp (ví dụ 100)
 • Gateway IP Address: điền IP gateway, chính là IP Address 192.168.1.1 đã cấu hình bên trên
 • Lease Time: Thời gian cấp DHCP, tính theo giây (ví dụ 86400 là 1 ngày)
 • DNS Server IP Address: điền DNS muốn cấp cho client vào Primary IP Address và Secondary IP Address (ví dụ DNS của google 8.8.8.8/ 1.1.1.1)
 • Nhấn “OK

Ta có danh sách các lớp mạng như sau:

4. Cấu hình Policy Route trên router 1

Vào Load Balance/ Route Policy>> General Setup, chọn 1 profile bất kì

 • Check Enable
 • Comment đặt tên Rule
 • Protocol    : Chọn ALL
 • Source     : Any
 • Destination    : Chọn Any
 • Destination Port    : Chọn Any
 • Interface    : Chọn WAN/ LAN, WAN1
 • More Option
  • Check Failover to  chọn WAN/ LAN và chọn LAN1
  • Gateway chọn Specific gateway và điền IP LAN1 của Router 2 là 192.168.10.2
 • Nhấn OK

B. Cấu hình trên Router 2

Cần cấu hình như sau:

 • Chia 3 VLAN, với 3 lớp mạng tương ứng
  • LAN1 có VLAN ID 10,  lớp 192.168.10.2/24, tắt DHCP server
  • LAN2 có VLAN ID 20,  lớp 192.168.20.2/24, bật DHCP server
  • LAN3: lớp mạng quản lý 192.168.1.2/24, tắt DHCP server
 • Cấu hình Policy quy định lớp mạng bên trong đi internet qua WAN1 (đường internet của Router 2) và failover qua IP router 1 khi mất internet

Thưc hiện

1. Chia VLAN trên Router 2

Thực hiện tương thực chia VLAN trên Router 1

2. Cấu hình lớp mạng Trên Router 2

Thực hiện cấu hình lớp mạng tương tự Router 1 với lớp mạng tương ứng

3. Cấu hình Policy Route trên router 1

Vào Load Balance/ Route Policy>> General Setup, chọn 1 profile bất kì

 • Check Enable
 • Comment đặt tên Rule
 • Protocol    : Chọn ALL
 • Source     : Any
 • Destination    : Chọn Any
 • Destination Port    : Chọn Any
 • Interface    : Chọn WAN/ LAN, WAN1
 • More Option
  • Check Failover to  chọn WAN/ LAN và chọn LAN2
  • Gateway chọn Specific gateway và điền IP LAN2 của Router 1 là 192.168.20.1
 • Nhấn OK

C. Cấu hình Trên Switch

1. Đặt IP tĩnh card mạng 192.168.1.x/24

2. Đăng nhập Switch bằng IP 192.168.1.224 với username/ mật khẩu mặc định admin/ admin

3.. Tạo VLAN

Cần tạo các VLAN

 • VLAN1, VLAN Quản lý (mặc định đã có, không cần tạo thêm)
 • VLAN10, với VLAN ID 10
 • VLAN20, với VLAN ID 10

Vào Switch LAN >> VLAN Management >> Create VLAN

 • Action: Chọn “Add
 • VLAN ID: Điền VLAN ID
 • VLAN Name: Đặt tên VLAN
 • Nhấn Apply

 • Thực hiện tương tự cho các VLAN20, Ta có danh sách các VLAN như sau

4. Cấu hình Port VLAN

Ví dụ cần cấu hình các port như sau.

 • Port 1,2 access VLAN10
 • Port 3,4 access VLAN20
 • Port 5,6,7,8 Nối Router và Switch con

Ta thực hiện như sau

 a. cấu hình port access kết nối máy tính từng phòng ban

Vào Switch >> VLAN Management >> Interface

 • Port select: Chọn Port member (Ví dụ 1,2)
 • Interface VLAN mode: Chọn Access
 • PVID: Chọn PVID (ví du 10)
 • Nhấn Apply

Thực hiện tương tự cho port 3,4 thuộc VLAN20

b. cấu hình port trunk nối router và Switch con

Vào Switch VLAN>> VLAN Management>> Interface Settings

Cấu hình port 5,6,7,8 (có PVID 1 và Tag VLAN 10,20)

 • Port Select: chọn port 5,6,7,8
 • PVID: điền PVID 1
 • Tagged VLAN: Chọn tất cả các VLAN10, VLAN20
 • Nhấn “Apply”

5. Cấu hình IP Switch

Vào Switch LAN>> General Setup >> Management IP/VLAN, đổi IP thiết bị

 • Mode: Chọn Static
 • IP Address: Điền IP cho Switch (ví dụ 192.168.1.3)
 • Subnet Mask/ Gateway: Điền Subnet Mask và gateway lớp mạng hệ thống
 • Nhấn Apply