Đối với các Client kết nối web portal, chúng ta vẫn có thể cấu hình quy định thời gian sử dụng ,thời gian kết nối, giới hạn Bandwidth limit và Session Limit bằng cách cấu hình Quota Management cho hotspot web portal. Thực hiện như sau:

Vào Hotspot Web Portal >> chọn Quota Management

 • Check vào Bandwidth Limit để user web portal sử dụng profile Bandwidth Limit của profile quota.
 • Check vào Session Limit để user web portal sử dụng profile Session Limit của profile quota.
 • Nhấn OK

​​

 • Nhấn Profile (1) Default để chỉnh sửa hoặc nhấn ADD để tạo profile Quota mới. Sau đây là chi tiết các thông số của Profile Quota, gồm có:
 1. Profile Name: Tên Profile
 2. Account Validity
  • Expire Time After the First Login :Chọn thời gian được phép truy cập. sau thời gian này sẽ phải kết nối lại (ví dụ được phép truy cập 5 giờ)
  • Check Idle Time nếu cần quy định thời gian rảnh, không hoạt động sẽ bị ngắt kết nối. (mặc định là 0 phút, được phép kết nối liền)
 3. Device Control
  • Devices Allowed per Account: quy định số lượng client được phép kết nối
   • Unlimited: không giới hạn số lượng kết nối
   • Chọn bất kì từ 1à 100
  • Check Reconnection Time Restriction nếu cần quy định thời gian cho phép kết nối lại
   • Vào lúc X giờ X phút mỗi ngày
   • Sau X giờ X phút
 4. Bandwidth and Session Limit
  • Bandwidth Limit: check Enable
  • Download Limit/ Upload Limit : chọn băng thông tối đa được phép sử dụng (đơn vị tùy chọn Kb hoặc Mb). (ví dụ cho mỗi user sử dụng băng thông tối đa 10Mbps)
  • Session Limit: check Enable
  • Session Limit: điền số session tối đa được phép sử dụng. (ví dụ cho mỗi user sử dụng tối đa 500 session)
  • Nhấn OK

Lưu ý. Nếu tạo Quota mới, cần chỉnh lại profile Quota sử dụng ở bước 5 trong mục cấu hình Hotspot web portal

Giả sử đã tạo thêm Quota Level 2 như sau:

Vào Hotspot Web Portal >> profile Setup, chọn Profile web portal đã cấu hình, tại bước 5

 • Chọn profile Quota vừa tạo cho các client web portal
 • Bypass: chọn profile default cho các white list
 • Nhấn OK