Ngoài việc Xác thực bằng user được tạo trên Vigor Router, DrayTek còn hổ trợ xác thực Radius server bên ngoài để sử dụng các ứng dụng khác như vpn, hotspot web portal, firewall, xác thực wifi bằng chứng thực radius 802.1x

Dưới đây là hướng dẫn Vigor DrayTek kết nối VPN Host LAN SSL sử dụng user của RADIUS Server

A. Cấu hình Router kết nối với RADIUS server

Tham khảo hướng dẫn: https://www.anphat.vn/draytek-ket-hop-thiet-bi-luu-tru-nas-qnap/synology/ket-noi-vigor-router-voi-radius-server-cua-o-nas

B. Cấu hình VPN Host to LAN SSL sử dụng user của RADIUS Server

Vào VPN and Remote Access >> PPP General Setup

Tại PPP Authentication Methods: check RADIUS >> nhấn OK

Lưu ý: trường hợp có nhiều lớp mạng, cần quy định lớp mạng nào sẽ cấp IP cho user VPN thì trong mục While using RADIUS or LDAP Authentication phần Assign IP from Sunet chọn đúng lớp LAN muốn cấp phát DHCP.

C. Kết nối trên Client

Tham khảo phần 5. Tiến hành kết nối từ xa trong hướng dẫn: https://www.anphat.vn/windows-vpn-den-vigor-router/windowskhuyen-dung-huong-dan-cau-hinh-ssl-vpn-host-to-lan