1.  Đăng nhập vào C01Z (http://192.168.1.1) với username: admin / password: 1234

Vào Administration > System Management > Software Upgrade

- Chọn GPON

- Choose File:  chọn file firmware

- Nhấn Upgrade.