(Áp dụng cho các model DrayTek 2133n / 2925 / 2926 / 2952 / 3220 / 3910 sử dụng hệ HĐH DrayOS)

  1. Đăng nhập vào thiết bị
  2. Vào Application >> IGMP
  • Check Enable IGMP Proxy
  • Interface: chọn WAN kết nối đường truyền FPT (ví dụ WAN1)
  • Check IGMP Snooping
  • Nhấn OK

  1. Vào Hardware Acceleration, mode chọn Auto >> nhấn OK

 

  1. Chọn biểu tượng web console ở góc trên bên phải giao diện Web quản lý thiết bị

Gõ lệnh với cấu trúc như sau

>port wanfc [wan index 1~4] [on|off|status]

Ví dụ, WAN1 kết nối đường truyền internet thì thực hiện như sau:

>port wanfc 1 on

>sys commit

>sys reboot