1. Đăng nhập thiết bị

Đăng nhập web quản lý thiết bị với IP “192.168.1.254” password mặc định “admin” >> nhấn Login. (Nếu trước đây đã đổi các thông tin này thì cần truy cập với thông tin đã đổi)

2. Chọn General Settings

3. Chọn Wireless 2.4G

  • SSID: đặt tên Wi-Fi muốn đổi

  • Password: điền mật khẩu Wi-Fi muốn đổi (ít nhất 8 kí tự)

  • Advanced: chọn “On” để thay đổi các thông tin khác 

  • Channel: Đổi kênh phát sóng tốt nhất (mặc định “Auto”)

  • Max Station: Điền số lượng kết nối tối đa

  • Nhấn Save & Apply

Lưu ý: Trường hợp giữ nguyên tên Wi-Fi và chỉ thay đổi mật khẩu, cần xóa tên Wi-Fi cũ trên client và kết nối lại.