Trong một số trường hợp, sử dụng L300 không thể VPN bằng tên miền đến các thiết bị khác, chúng ta có thể khắc phục bằng cách đặt DNS tĩnh WAN cho L300.

1. Nâng cấp firmware mới cho thiết bị

  • Download firmware tại: Down load firmware mới nhất tại https://www.anphat.vn/firmware
  • Giải nén file đã tải về
  • Vào System >> Firmware: chọn File firmware và nâng cấp

2. Đổi DNS tĩnh trên WAN

 Vào Advance >> Custom DNS

  • DNS Setting: chọn Manual
  • Preferred DNS/ Alternate DNS: điền DNS sử dụng thành 8.8.8.8 / 1.1.1.1 (như hình)
  • Nhấn Save & Apply