1. Đăng nhập vào giao diện web
- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.1
- Mặc định APTEK có Username : admin và Password: admin
- Chuyển sang giao diện Advanced để cấu hình

H1

 

2. Cấu hình Phát Wi-Fi
2.1. Cấu hình Tên Wi-Fi
Vào Wireless >> Basic Settings
- Network Name (SSID):Điền Tên wifi cần phát
- Nhấn Save/Apply

H2

2.2. Cấu hình Mật khẩu Wi-Fi
Vào Wireless >> Security Settings
- Auth. And Encryption: Chọn chế độ mã hóa (WPA- Mixed )
- Pre-shared Key: Điền Password (ít nhất 8 kí tự)
- Nhấn Save/ Apply

H3

3. Cấu hình Lớp mạng cần phát
Vào Network >> LAN Settings
- IP Address: Điền IP đầu lớp mạng muốn phát (
- DHCP Client Range: Điền dãy IP muốn phát
- Nhấn Save/ Apply

H4

4. Cấu hình WAN
Mặc định, APTEK N302 có WAN mode là Auto Config. (DHCP). Nghĩa là tự nhận IP từ router chính cấp xuống.
Nếu có nhu cầu đặt IP tĩnh cho cổng WAN N302.
Vào Network >> WAN Settings
- Connection Type: Chọn Fixed IP
- IP address: Điền IP thuộc lớp mạng router chính
- Subnet Mask: Điền Subnet Mask của router chính
- Default Gateway: Điền IP router chính
- DNS1/DNS2/DNS3: Điền DNS muốn sử dụng (ví dụ 8.8.8.8/8.8.4.4)
- Nhấn Save/Apply

H5

Sau khi cấu hình xong, vào Administration >> Reboot Router >> nhấn reboot để hoàn tất cấu hình.

Bước 5: Nối Dây mạng từ Router chính, Switch, port âm tường vào cổng WAN APTEK N302


Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh Miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh Miền Trung (0236) 367 9515