Đối tượng áp dụng:  APTEK A122e / A134GHU / A196GU

Từ firmware v1.2_5053 trở đi

Mô hình mạng như sau:

1. Kết nối máy tính vào cổng LAN trên APTEK và đấu nối như mô hình

2. Đăng nhập thiết bị

Đăng nhập thiết bị với IP mặc định http://192.168.1.1 với password mặc định là “admin”

3. Vào giao diện cấu hình chính “Home”

4. Cấu hình Internet

Vào menu “Network

Tại Menu WAN

  • Connection Type: chọn PPPoE
  • User Name: điền username kết nối internet (liên hệ nhà cung cấp)
  • Password/ Confirmed Password: điền mật khẩu kết nối Internet (liên hệ nhà cung cấp)
  • Nhấn Save/ Apply

5. Cấu hình IPTV FPT

Vào menu “Advanced

Tại Network >> IGMP, chọn Enable IGMP Proxy/ IGMP Snooping/ IGMP Fast Leave >> nhấn Save/ Apply

6.  TroubleShoot

Sau khi cấu hình xong vẫn không kết nối Internet. Thực hiện kiểm tra các bước sau:

  • Gọi điện yêu cầu nhà mạng cấu hình Reset MAC Address trên đài.
  • Kiểm tra lại thông tin Username/ password đường truyền chính xác.
  • Router nhà mạng đã được cấu hình chế độ Bridge Mode (gọi điện đài nhờ cấu hình Bridge mode trên đài). Có thể thay thế bằng thiết bị khác để kiểm tra.