Thiết bị định tuyến Vigor hỗ trợ 3 phương pháp xác định.

  1. ARP

Thiết bị định tuyến gửi gói tin ARP 5 giây 1 lần. Nếu nó không nhận được ARP phản hồi từ gateway (thiết bị) trong vòng 30 giây,thì lúc đó kết nối WAN sẽ bị ngắt.

  1. Ping

Thiết bị định tuyến gửi gói tin ICMP tới địa chỉ IP mục tiêu mỗi giây.Nếu nó không nhận được gói tin ICMP phản hồi từ địa chỉ IP mục tiêu trong 10 giây, thì lúc đó kết nối WAN sẽ bị ngắt. 

  1. Always On (luôn mở)

Kết nối WAN của thiết bị định tuyến Vigor sẽ luôn trong trạng thái mở. Ở chế độ này thì phương pháp ARP hoặc là PINGkhông làm việc. 

Có 3 phương pháp xác định trạng thái WAN khác nhau cho 3 chế độ WAN khác nhau. Khi WAN được để ở chế độ PPPoE, LCP (Giao thức điều khiển liên kết) sẽ được dùng để xác định trạng thái kết nối PPP. Lấy ví dụ, khi không có phản hồi LCP nào được nhận sau 3 lần xác định, kết nối PPP của Thiết bị định tuyến Vigor sẽ bị ngắt.

Chúng ta cũng có thể dùng PING để tăng cường khả năng xác định kết nối WAN khi để ở chế độ PPP.

Ghi chú: Ở giao diện dòng lệnh telnet, bạn có thể thay đổi giá trị timeout cho những thiết lập sau này bằng cách gán wan detect timeout  trong thiết bị vigor2930.