Sơ đồ bên dưới sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách Upgrade Firmware mới cho VigorSwitch.

hinh1

1. Copy Firmware mới vào Folder nào đó. Ví dụ như C:\TFTP-Root\VigorSwitch2080.

hinh2

2. Chạy chương trình TFTP232 Server và thiết lập network setting. Cấu hình đường dẫn tới firmware mới và IP server address.

hinh3

3.Mở trang TFTP Server từ VigorSwitch Web Configuration. Thiết lập TFTP Server IP trong VigorSwitch và click Apply.

hinh4

4. Mở trang Firmware Upgrade. Nhập vào tên Firmware trong Path và tên file trong Field và sau đó click Upgrade.

hinh5

5. Sau khi Upgrade click Save and Reboot cho VigorSwitch
hinh6

hinh76. Kiểm tra lại nếu version đã đúng hay chưa. Nếu không đúng hãy làm lại bước 3 tới bước 5.

hinh8

Vậy là chúng ta đã hoàn tất các bước để Upgrade Firmware cho VigorSwitch.