Có 3 trường hợp như sau:

 • TH1: Đường truyền internet không có VLAN
 • TH2: Đường truyền Internet có VLAN
 • TH3: đường truyền internet có VLAN và IPTV
 1. Mở trình duyệt web, đăng nhập router quản lí http://192.168.1.1 , username/ mật khẩu mặc định admin/admin
 2. Cấu hình Internet và IPTV
 1. TH1: Đường truyền internet không có VLAN

Vào Advanced Setting >> WAN

 • WAN Connection Type: chọn PPPoE
 • PPPoE Username/ PPPoE Password: điền thông tin username/password đường truyền internet
 • MTU: điền 1480
 • Nhấn Apply

 1. TH2: Đường truyền Internet có VLAN

Vào Advanced Setting >> WAN

 • WAN Connection Type: chọn PPPoE
 • PPPoE Username/ PPPoE Password: điền thông tin username/password đường truyền internet
 • MTU: điền 1480

 • VLAN tagged: chọn on
 • VLAN Internet: điền VLAN internet nhà mạng cung cấp (ví dụ 2688)
 • Nhấn Apply

 1. TH3 đường truyền internet có VLAN và IPTV

Vào Advanced Setting >> WAN

 • WAN Connection Type: chọn PPPoE
 • PPPoE Username/ PPPoE Password: điền thông tin username/password đường truyền internet
 • MTU: điền 1480

 • VLAN tagged: chọn on
 • Choose Setop box port: chọn port sẽ nối trực tiếp với setop box (ví vụ port LAN4) .
 • VLAN Internet: điền VLAN internet nhà mạng cung cấp (ví dụ 2688)
 • VLAN IPTV: điền VLAN IPTV (ví dụ 1100)
 • VLAN LAN4: điền VLAN IPTV (ví dụ 1100) >> check untag
 • Nhấn Apply