Để việc quản thiết bị trên cloud trở nên dễ dàng hơn, cần đặt tên cụ thể cho từng thiết bị.

a. Các sản phẩm sử dụng HĐH DrayOS

Đăng nhập vào từng thiết bị

  • Vào System Maintenance >> Management, đổi tên thiết bị tại Router Name >> nhấn OK

 

b. Các sản phẩm sử dụng HĐH LinuxOS

  • Vào System Maintenace >> Syslog / Mail Alert, chọn tab Syslog Access Setup, đổi tên thiết bị tại Router Name >> nhấn Apply

c. Các VigorAP

vào System Maintenance >> Management. Đổi Device Name thành tên mong muốn>> nhấn OK

d. Các VigorSwitch

Vào Daskboard >> Kéo xuống System Name >> nhấn biểu tượng “Edit

vào System Maintenance >> Management. Đổi Device Name thành tên mong muốn>> nhấn OK

  • System Name: đặt tên mong muốn
  • Location/ Contact: điền thông tin địa điểm và liên hệ
  • Nhấn OK