Xin bạn telnet vào router và gõ lệnh "srv dhcp leasetime "