Thông thường, Vigor sẽ gán một địa chỉ được định vị trong vùng dãy IP (thiết lập trong PPP General Setup) cho PPP liên quan đến VPN client. Nếu một client muốn sử dụng IP LAN tĩnh, người đó có thể gặp vấn đề khi tao một Remote dial-in VPN với Vigor. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng LAN-to-LAN profile để tạo một tài khoản cho client này. Mục đích là thiết lập IP LAN của router là 192.168.8.0/24 và IP tĩnh được dùng cho người sử dụng ở xa quay số vào là 192.168.8.100.

1. Cho Remote Dial-in User, cấu hình cho máy tính của anh/cô ấy với địa chỉ IP tĩnh là 192.168.8.100

vpn9 2

2. Trong LAN-to-LAN profile của router Vigor, nhập vào "192.168.8.100" trong ô Remote Gateway IP.

vpn9 2