Số lượng hỗ trợ client VPN tùy thuộc vào loại Router Vigor.

  • 2 kênh (chỉ quay số ra) được hỗ trợ đồng thời trong dòng Vigor 2500 (Vigor 2500/We) và Vigor 2600Ge.
  • 8 kênh hỗ trợ đồng thời trong dòng Vigor2200 seriesVigor 2600 series( Vigor 2600/W/X/We )
  • 16 kênh hỗ trợ đồng thời trong Vigor 2300, Vigor 2200Eplus , dòng Vigor 2600G (Vigor2600G/Gi/plus/i) và dòng Vigor 2600V (Vigor2600V/VG/VGi/Vi). 
  • 32 kênh hỗ trợ đồng thời trong dòng Vigor 2900 (Vigor2900/G/Gi/i) và dòng Vigor 2900V (Vigor2900V/VG/VGi/Vi).
  • 128 kênh được hỗ trợ đồng thời trong dòng sản phẩm Vigor3300.
  • 200 kênh được hỗ trợ đồng thời trong dòng sản phẩm Vigor3300V.