1. Vui lòng đảm bảo rằng bạn có thể ping được IP LAN của gateway VPN ở xa.

2. Vui lòng đảm bảo rằng bạn có thể ping được địa chỉ IP của máy tính ở xa.

3. Vui lòng đảm bảo rằng gateway mặc định của máy tính được thiết lập giống như IP LAN của gateway VPN.

4. Vui lòng "tìm kiếm" máy tính ở xa thông qua IP hay tên máy của nó.

5. Vui lòng kiểm tra liệu các máy tính ở xa có cho phép truy cập lẫn nhau hay không.

6.Vui lòng telnet vào Vigor và gõ lệnh [mngt defenseworm ?] để kiểm tra chắc rằng giá trị là off.

14 1