Layer Two Tunneling Protocol (L2TP) là kết hợp của PPTP và giao thức Layer 2 Forwarding (L2F). L2TP sử dụng thông điệp UDP (port 1701) trên mạng internet IP cho cả hai việc duy trì và dữ liệu trong kênh.
User namepassword sử dụng để chứng thực kênh kết nối.