Thông thường, Vigor sẽ chỉ định địa chỉ IP nằm trong dãy IP(được thiết lập trong PPP General Setup). Nhưng nếu client muốn sử dụng địa chỉ IP cố định thì bạn sẽ gặp chút rắc rối khi Remote Dial-in VPN tới Vigor. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng LAN-to-LAN profile để tạo account cho client. Giả sử IP LAN của router là 192.168.8.0/24 và IP cố định được dùng để Remote dial-in user là 192.168.8.100. Bạn hãy làm theo các bước như bên dưới:

1. Để Remote Dial-in User, cấu hình PC của bạn với IP tĩnh là 192.168.8.1002. Với LAN-to-LAN profile của Vigor router, gõ IP 192.168.8.100 vào Remote Gateway IP.