Pre-Shared Key(PSK) là phương thức sử dụng cho việc xác thực kênh IPSec. Nếu Pre-Shared Key(PSK) được sử dụng trong IKE để xác thực, những người tham gia trên cả hai bên phải cấu hình với cùng Pre-Shared Key trong tính năng nâng cao.