Security Association (SA) là một "chính sách thương lượng" hay một sự "xếp loại mức độ đồng ý" trong việc kiểm soát dữ liệu sẽ được trao đổi giữa hai thiết bị ngang hàng. Một ví dụ chi tiết về chính sách là thuật toán dùng để mã hóa dữ liệu, cả hai thiết bị ngang hàng phải sử dụng cùng một thuật toán để mã hóa hay giải mã.