Có, tuy nhiên Router Vigor giảm bớt sự phức tạp trong giai đoạn 1 của việc thiết lập để cho phép cấu hình dễ dàng. Bạn không cần cấu hình bất kỳ sự thiết lập bảo mật nào cho giai đoạn 1 này. Nó sẽ đưa ra cả hai DES 3DES tùy vào phía server. Nếu phía server cũng là một Router Vigor khi đó nó sẽ chọn giao thức chung nhất chính là DES. Bởi vậy, không có cách nào để cấu hình hai thiết bị Router Vigor có được mã hóa 3DES cho giai đoạn 1. Nó là một sự dung hòa giữa sự phức tạp và việc cấu hình dễ dàng.

Nếu thiết bị ở xa không phải là Router Vigor, nó sẽ cho phép bạn chọn giao thức cho giai đoạn 1, sau đó nó có thể chọn 3DES hoặc DES tùy thích. Điều này cũng áp dụng để chọn MD5 hay SHA 1 để mã hóa và D-H nhóm 1 hay nhóm 2 để sinh khóa trong giai đoạn 1 cà giao đoạn 2.