Cho đến nay, ba công nghệ chính yếu được sử dụng cho kết nối VPN

   + PPTP

   + LT2P

   + IPSec.