Một Mạng Riêng Ảo (Virtual Private Network - VPN) có nghĩa rằng những máy tính cách xa nhau truyền thông một cách bảo mật với nhau xuyên qua mạng diện rộng (WAN), chẳng hạn như Internet. Một kết nối VPN có thể sử dụng liên kết hai mạng cục bộ (LANs) hay một người dùng từ xa quay số vào để kết nối đến một mạng LAN riêng nào đó.