Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email sales@anphat.vn, các thông tin khác liên hệ hotro@anphat.vn. Xin cảm ơn.

closed icon

Không, 128-bits WEP sẽ không giap tiếp được với 64-bits WEP. Mặc dù 128-bits WEP cũng sử dụng 24-bits Initialization Vector, tuy nhiên nó sử dụng đến 104-bits để làm khóa.

Người dùng cần sử dụng cấp độ mã hóa như nhau để mà tạo kết nối.