Kiến trúc mạng Infrastructure bao gồm những điểm không dây và điểm truy cập. Điểm truy cập được kết hợp với một hệ thống phân tán (như là Ethernet) hỗ trợ tạo nhiều ô sóng vô tuyến cho phép đi lang thang qua khắp các điểm truy cập.

Sự cấu hình mạng như thế này thỏa mãn được sự cần thiết của mạng cần sự linh hoạt cao. Trong chế độ infrastructure, có ít nhất một điểm truy cập không dây và một máy khách không dây. Máy khách không dây sử dụng điểm truy cập không dây để truy xuất tài nguyên của mạng có dây truyền thống. Mạng có dây có thể tổ chức như mạng intranet hay Internet, tùy thuộc vào việc sắp đặt điểm truy cập không dây.

Một điểm truy cập không dây đơn lẻ hỗ trợ một hay nhiều máy khách không dây được biết như là một Basic Service Sets (BSS). Một sự thiết lập hai hay nhiều điềm truy cập không dây tạo ra giống như là một mạng có dây truyền thống, nghĩa là nó kết nên một đoạn mạng luận lý đơn bằng router (cũng gọi là một subnet) được biết như là một Extended Service Sets (ESS). Hệ thống phân tán là mạng có dây kết nối đến điểm truy cập không dây trong một ESS với nhau và đến mạng mạng có dây lớn hơn. Xem hình bên dưới.