IEEE 802.11g là một sự mở rộng của IEEE 802.11b. Tốc độ dữ liệu lên đến 54 Mbps và vẫn sử dụng 2.4 GHz ISM. Tuy nhiên, Sự điều biến của nó cơ bản dựa trên công nghệ OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) .