40-bits WEP, 64-bits WEP là cấp độ mã hóa như nhau và có thể thay thế cho nhau. Cấp độ mã hóa WEP thấp hơn sử dụng 40-bits (10 Hex character) như là khóa bảo mật (thiết lập bởi người dùng), và 24-bits "Initialization Vector" (người dùng không điều khiển được) (40+24=64). Một vài nhà sản xuất cho rằng cấp độ WEP 40-bits khác với 64-bits.