Tiêu chuẩn IEEE chỉ định rõ tần số sóng vô tuyến hoạt động ở 2.4 GHz với tốc độ dữ liệu 1 Mbps và 2 Mbps. Lúc đầu 802.11 định rõ hai dạng truyền dẫn, tần số biến đổi (802.11 FHSS) và dãy trực tiếp (802.11 DSSS).