IEEE 802.11b là một sự mở rộng tốc độ từ chuẩn ban đầu 802.11 DSSS, cung cấp sự hoạt động trong băng thông 2.4 GHz với tốc độ lên đến 11Mbps.