Ví dụ như dùng nền OSX , xin thiết lập Airport của bạn như sau :

Bước 1:
1. Preferred Network : chọn ESSID.
2. Network Password: nhập mật mã cho việc mã hóa WEP.

Thông tin về bảo mật WEP như sau:
Khóa 64-bits WEP : Nhập 10 ký số Hex. (ví dụ như. "0x1234567890" hay "$1234567890").
Khóa 128-bits WEP : Nhập 26 ký số. (ví dụ như. "0x12345678901234567890123456" hay "$12345678901234567890123456").

Bước 2:
1. Kiểm tra địa chỉ IP và Router trong mục TCP/IP.
Nếu bạn truy cập vào Vigor2200W, router sẽ tự động tìm thấy.