Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Ví dụ như dùng nền OSX , xin thiết lập Airport của bạn như sau :

Bước 1:
1. Preferred Network : chọn ESSID.
2. Network Password: nhập mật mã cho việc mã hóa WEP.

Thông tin về bảo mật WEP như sau:
Khóa 64-bits WEP : Nhập 10 ký số Hex. (ví dụ như. "0x1234567890" hay "$1234567890").
Khóa 128-bits WEP : Nhập 26 ký số. (ví dụ như. "0x12345678901234567890123456" hay "$12345678901234567890123456").

Bước 2:
1. Kiểm tra địa chỉ IP và Router trong mục TCP/IP.
Nếu bạn truy cập vào Vigor2200W, router sẽ tự động tìm thấy.