Có, những sản phẩm không dây của Draytek tương thích chuẩn WIFI vì thế nó có thể họat động cùng với những sản phẩm tương thích chuẩn WIFI khác.